Δύο επιδοτούμενα σεμινάρια για ιδιωτικούς υπαλλήλους - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 22, 2021

Δύο επιδοτούμενα σεμινάρια για ιδιωτικούς υπαλλήλους

  1  
Σεμινάριο ΟΒΡΕ Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος
Κατάρτιση και Πιστοποίηση 1.273 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα για την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο νέο οικονομικό περιβάλλον» με κωδικό MIS 5035202. Μετά από έρευνα διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας, και ειδικότερα αναγκών για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και επίκαιρων γνώσεων, η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Ρεκτιφιέ Ελλάδος κατέληξε στα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης, καθένα εκ των οποίων έχει διάρκεια 80 ώρες (θεωρητική κατάρτιση):
  • Χειριστής εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου
  • Ανακατασκευή (ρεκτιφιέ) κινητήρων και εξαρτημάτων αυτών
Με το πέρας των διαδικασιών της κατάρτισης οι ωφελούμενοι λαμβάνουν μέρος στις ενέργειες πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απέκτησαν. Η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης.Οι ενέργειες Κατάρτισης της Πράξης θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση). Η διενέργεια των εξετάσεων και επανεξετάσεων πιστοποίησης των καταρτισθέντων δύναται να πραγματοποιηθεί είτε διά ζώσης (συμβατικός τρόπος) είτε εξ αποστάσεως μέσω διαδικτυακού συστήματος επιτήρησης (teleproctoring), το οποίο θα πρέπει να είναι διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Το εκπαιδευτικό επίδομα καταβάλλεται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και έχουν συμμετάσχει και στη διαδικασία πιστοποίησης. Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 80 Ώρες Κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 € Σημείωση: Οι απουσίες για τα υλοποιούμενα προγράμματα έως του ποσοστού 10% (ή 20%) των ωρών κατάρτισης θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση και να αναρτήσει τα δικαιολογητικά του από 14/12/2021 έως και την 14/01/2022, ώρα 23:59:59

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ
Για να συμπληρώσετε την αίτηση, πατήστε εδώ
Για να δείτε τα δικαιολογητικά, πατήστεεδώ


  2  

Σεμινάριο ΙΝΣΕΤΕ Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Διαρθρωτική Προσαρμογή και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με Έμφαση στην Ποιότητα και την Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού» [1], με Κωδικό ΟΠΣ 5062097.
Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 6.000 ωφελούμενους/ εργαζόμενους αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται (αποκλείονται οι άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι και δημόσιοι υπάλληλοι). Η υλοποίηση της Πράξης θα καλύψει το σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες ενέργειες-δράσεις:
  1. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (8 συνεδρίες ανά ωφελούμενο, διάρκειας 45 λεπτών η κάθε συνεδρία). 
  2. Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διάρκειας 150 ωρών, σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες. 
  3. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 
Η κατάρτιση και η πιστοποίηση θα γίνει στις εξής ειδικότητες:
  • Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης
  • Ειδικός μαγειρικής – εστιατορικής τέχνης, σύμφωνα με τα διεθνή διατροφικά πρότυπα
  • Στέλεχος Εστίασης – Ειδικός διεθνών διατροφικών προτύπων & εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου
  • Barista
  • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - Social media Marketing.
Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης). Η μέγιστη συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι: 150 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 750,00 €.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.
Για να συμπληρώσετε την αίτηση πατήστε εδώ.
Για να δείτε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add