Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2021 για την στελέχωση της Ομάδας Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Τετάρτη, Δεκεμβρίου 29, 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2021 για την στελέχωση της Ομάδας Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων, Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, στο πλαίσιο της Πράξης «Αναβάθμιση Προσόντων Ανέργων σε Ηλεκτρονικές Εφαρμογές για την Ενθάρρυνση της Επιχειρηματικότητας και της Αυτοαπασχόλησης με Έμφαση στους τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5030562, λαμβάνοντας υπόψη:
Την υπ’ αρ. 3227/25-10-2018 (ΑΔΑ:ΨΖ477ΛΨ-3ΥΕ) Απόφαση Ένταξης και την με Αρ. Πρωτ. 1984/25-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΣΞ87ΛΨ-ΠΘΛ) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της πράξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο -ΕΚΤ),
Την από 25-11-2021 Απόφαση του Δ.Σ.για την έγκριση της Πρόσκλησης για στελέχωση της Ομάδας Έργου υλοποίησης της Πράξης

Απευθύνει
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2021για την στελέχωση της Ομάδας Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 24/12/2021 έως 14/01/2022 και ώρα 14:00,πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461034532.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add