24) Αναψυκτικά Αμυκλων Λακωνιας - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Δείτε τις Χριστουγεννιάτικές κατασκευές

Τετάρτη, Ιουλίου 04, 2018

24) Αναψυκτικά Αμυκλων Λακωνιας


Ο Συνεταιρισμός με βάση το Καταστατικό του αποσκοπεί στην ισότιμη συνεργασία και την αμοιβαία βοήθεια των συνεταίρων του, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μελών του μέσα σε μία κοινή επιχείρηση. Για την επίτευξη των σκοπών του, η Οργάνωση αναπτύσσει νόμιμες δραστηριότητες με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, της παραγωγής, κατασκευής και προμήθειας γεωργικών εφοδίων, καθώς και της κατασκευής και προμήθειας των μέσων αγροτικής παραγωγής.


Οι δραστηριότητες αυτές είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

Η επεξεργασία, μεταποίηση και εμπορία εσπεριδοειδών προϊόντων μέσω της Ομάδας Παραγωγών
Η άσκηση της αγροτικής πίστης
Η παροχή τεχνικής βοήθειας στα μέλη του
Η δημιουργία συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την προμήθεια στα μέλη καταναλωτικών  αγαθών και αγροτικών εφοδίων
Η παρέμβαση και η λήψη κάθε μέτρου προστασίας των αγροτικών προϊόντων των μελών του
Η παροχή συνεταιριστικής εκπαίδευσης στα μέλη του
Η συγκέντρωση και επεξεργασία των υπό των μελών παραγόμενων εσπεριδοειδών και η πώλησή τους για λογαριασμό των μελών συνεταίρων είτε αυτούσιων, είτε μεταποιημένων σε χυμούς ή άλλα προϊόντα και υποπροϊόντα.
Η συγκέντρωση επεξεργασία και πώληση για λογαριασμό των μελών του των παραγόμενων από αυτούς λοιπών αντιπροσωπευτικών προϊόντων

Για να επιτύχει τους σκοπούς του ο Συνεταιρισμός:

Ενοικιάζει, αγοράζει ή κατασκευάζει και συντηρεί εγκαταστάσεις για επεξεργασία και αποθήκευση των προϊόντων των συνεταίρων και ιδρύει πρατήρια για την  πώληση των προϊόντων αυτών.
Φροντίζει για την εξεύρεση αγορών καταναλώσεως των προϊόντων και υποπροϊόντων που παράγει στο εσωτερικό και εξωτερικό.

Στις εργασίες του Συνεταιρισμού επιτρέπεται η συμμετοχή και μη συνεταίρων με την προϋπόθεση ότι η παραγωγή των μελών δεν καλύπτει τη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων της οργάνωσης. Ο Συνεταιρισμός αναλαμβάνει την εφαρμογή όλων των απαραίτητων κανόνων για την από κοινού προσφορά και εμπορία γεωργικών προϊόντων που απαιτούνται για την αναγνώρισή του ως ομάδα παραγωγών.

Ο Συνεταιρισμός μπορεί να εκμισθώνει τις εγκαταστάσεις του και τις υπηρεσίες του σε τρίτους, εφʼ όσον τούτο δεν αποβαίνει σε βάρος της εξυπηρέτησης  των μελών του.

http://www.lakoniacoop.gr/gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: