Ο νόμος Τρίτση του 1983 που δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε ποτέ και θα μπορούσε να σώσει κόσμο στο Μάτι - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Πέμπτη, Αυγούστου 02, 2018

Ο νόμος Τρίτση του 1983 που δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε ποτέ και θα μπορούσε να σώσει κόσμο στο Μάτι

Να ποιοι είναι από πολεοδομική άποψη οι ένοχοι της φονικής πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική (υπουργεία, νομαρχίες, πολεοδομίες, δημοτικές αρχές, αστυνομικά όργανα, ιδιώτες)
Γράφει ο Αθανάσιος Καρανάσιος

Στις 23 Ιουλίου 2018 εξελίχτηκε μια τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική (Ν. Βουτζάς, Μάτι, Ραφήνα, Ν. Μάκρη), με δεκάδες νεκρούς, τραυματίες, αγνοούμενους, με παράλληλη βιβλική καταστροφή του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. Σίγουρα, όπου υπάρχουν θύματα, πρέπει να αναζητούνται οι θύτες (αυτοί που προκαλούν ζημία, φέρονται βίαια ή εγκληματούν).

Επειδή, η Δικαιοσύνη καλείται να αποδώσει τις βαριές ευθύνες (αστικές και ποινικές), ο δε Λαός τις ηθικές και πολιτικές, που αναλογούν σε κάθε εμπλεκόμενο συνυπεύθυνο, επισημαίνονται παρακάτω κάποιες σχετικές διατάξεις του περιβόητου νόμου 1337/1983 (νόμος Τρίτση), που δυστυχώς δεν εφαρμόστηκε (ώστε να αποφευχθεί εκτός των άλλων το πρόσφατο ολοκαύτωμα, που κάηκαν ζωντανοί συνάνθρωποί μας, μη μπορώντας να προσεγγίσουν την θάλασσα, λόγω των περιφραγμένων ακτών) ή εφαρμόστηκε κατά το δοκούν από τους αρμόδιους στους κρατικούς φορείς, σύμφωνα με τα πολιτικά ή οικονομικά αυμφέροντά τους:
Επιγραμματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Τρίτση:

α) στα μέχρι τότε αυθαίρετα δεν αναστέλλονταν η κατεδάφιση οριστικά,
β) εξαιρούνταν της εφαρμογής περιοχές και της αναστολής κατεδάφισης τα κτίσματα εντός αιγιαλών και παραλιών και για λόγους ασφαλείας ή που αποβαίνουν σε βάρος του πολιτιστικού ή φυσικού περιβάλλοντος,
γ) σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων από τις ακτές δεν επιτρέπονται περιφράξεις και κατεδαφίζονται οι περιφράξεις που έχουν κατασκευαστεί και παρεμποδίζουν την πρόσβαση προς την ακτή,
δ) οι κάτοχοι ή οι οπωσδήποτε χρησιμοποιούντες κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί στον αιγιαλό… αποβάλλονται εντός 6 μηνών από την δημοσίευση του παρόντος χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης.
ε) επιτρέπονταν για δημόσια ωφέλεια ή απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για την δημιουργία οδών προσπέλασης προς την παραλία και τον αιγιαλό.
Οι σχετικές διατάξεις του νόμου:
Νόμος 1337/1983, ΦΕΚ Α/33/1983 (14.03.1983), «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις», επί υπουργίας ΠΕΧΩΔΕ του Αντώνη Τρίτση
Άρθρο 15
Αναστολή κατεδάφισης αυθαιρέτων
1. Αναστέλλεται η κατεδάφιση των αυθαιρέτων κτισμάτων που έχουν ανεγερθεί μέχρι 31.1.1983 και που βρίσκονται σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή εντός οικισμών που υπάρχουν πριν από το έτος 1923, αν οι ιδιοκτήτες τους υποβάλουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις που προβλέπονται από τις παρ. 4 και 5 του άρθρου αυτού. «Η αναστολή ισχύει μέχρις ότου κριθεί η οριστική διατήρηση ή μη κάθε συγκεκριμένου αυθαιρέτου». …
2. 2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου και κατεδαφίζονται κατά τις ισχύουσες διατάξεις τα κτίσματα που βρίσκονται:α) σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης (οδούς, πλατείες κλπ.),β) μέσα στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών και δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά το από 23.10.1959 Δ/γμα περί μέτρων τινών δια την ασφάλειαν της υπεραστικής συγκοινωνίας» όπως αυτό ισχύει σήμερα,γ) μέσα στον αιγιαλό και τη Ζώνη Παραλίας κατά το ΝΔ 393/1974 «περί συμπληρώσεως των διατάξεων του ΑΝ 2344/1940 «περί αιγιαλού και παραλίας», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με μεταγενέστερες διατάξεις,δ) σε δημόσια κτήματα,ε) σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις,στ) σε αρχαιολογικούς χώρους καιζ) σε ρέματα.
3. Με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, είναι δυνατό να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου αυτού περιοχές ή κτίσματα για λόγους ασφαλείας ή που αποβαίνουν σε βάρος του πολιτιστικού ή φυσικού περιβάλλοντος ή προκειμένου περί περιοχών σχεδίων πόλεων ή οικισμών προ του έτους 1923, που αποβαίνουν υπέρμετρα σε βάρος της πόλης ή του οικισμού ή στοιχείου της πόλης ή του οικισμού που έχει ιδιάζουσα σημασία. Η απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ή και χωρίς αυτή, …
Άρθρο 17
Νέα αυθαίρετα
1. Τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές εν γένει που ανεγείρονται μετά την 31.1.1983 εντός ή εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών που υπάρχουν πριν από το έτος 1923… κατεδαφίζονται υποχρεωτικά από τους κυρίους ή συγκυρίους τους, έστω και αν έχει αποπερατωθεί η κατασκευή ή αν το κτίσμα κατοικείται ή χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο.
Άρθρο 23
Προστασία ακτών
1. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών προ του 1923 και σε ζώνη πλάτους 500 μ. από την ακτή ή την όχθη δημόσιων λιμνών (εκτός αν έχει οριστεί μεγαλύτερο πλάτος Ζ.Ο.Ε. κατά το άρθρ. 29 του νόμου αυτού) δεν επιτρέπονται οι περιφράξεις. … Επίσης από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού στις πιο πάνω περιοχές είναι δυνατό με απόφαση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας να επιβληθεί η διακοπή των εργασιών κάθε είδους περίφραξης, καθώς και η κατεδάφιση περιφράξεων που έχουν τελειώσει, εφόσον οι περιφράξεις αυτές παρεμποδίζουν την πρόσβαση προς την ακτή ή την όχθη δημόσιας λίμνης και στο μέτρο που η διακοπή ή η κατεδάφιση εξυπηρετεί την πρόσβαση αυτή ή που συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. …Οι περιφράξεις κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού θεωρούνται αυθαίρετες και εφαρμόζονται για την κατεδάφισή τους οι διαδικασίες του άρθρ. 17 του παρόντος.
2. Ως ακτή για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης νοείται το προς την ξηρά όριο του αιγιαλού και, αν η οριογραμμή αυτή δεν έχει προσδιορισθεί κατά τις κείμενες διατάξεις, νοείται η διαχωριστική γραμμή ξηράς – θάλασσας.
3. Οι κάτοχοι ή οι οπωσδήποτε χρησιμοποιούντες κτίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί στον αιγιαλό… αποβάλλονται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης.
Άρθρο 24
Δρόμοι προς τις ακτές
1. Επιτρέπεται για δημόσια ωφέλεια ή απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών για τη δημιουργία οδών προσπέλασης προς την παραλία και τον αιγιαλό καθώς και των αναγκαίων χώρων στάθμευσης οχημάτων…
2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο οδοί προσπέλασης δημιουργούνται σύμφωνα με γενικότερο σχεδιασμό που καταρτίζεται από τις αρμόδιες Νομαρχιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και διαμορφώνονται ως πεζόδρομοι, χωρίς να αποκλείεται σε ορισμένες πρόσφορες θέσεις η διαμόρφωση οδών και χώρων στάθμευσης για τροχοφόρα σύμφωνα με τα οριζόμενα με την πράξη κήρυξης της απαλλοτρίωσης, μέσα στα πλαίσια του παραπάνω σχεδιασμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add