ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους με 150 ώρες κατάρτισης, 3 συμβουλευτικές και 750€ - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Σάββατο, Ιουλίου 30, 2022

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ: επιδοτούμενο πρόγραμμα για εργαζομένους με 150 ώρες κατάρτισης, 3 συμβουλευτικές και 750€

Η  (με δ.τ. Ο.Η.Ε.) ενεργώντας ως Δικαιούχος Φορέας της Πράξης «Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε θεματικά αντικείμενα εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια μέσω κατάλληλων εγκαταστάσεων και δομικών υλικών και εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», με κωδικό ΟΠΣ 5047764, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» µε συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Απευθύνει Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (2/2022/ΟΗΕ)
σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα (όλων των κλάδων) για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε ενέργειες συμβουλευτικής και σε επιδοτούμενα προγράμματα, κατάρτισης και πιστοποίησης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:
  • Τεχνικές Προώθησης και Πώλησης Ενεργειακά Οικονομικών Δομικών Προϊόντων και Συστημάτων Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων (Green Marketing)
  • Εξοικονόμηση Ενέργειας & Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης κτιριακών εγκαταστάσεων
  • Εφαρμογές τεχνολογιών ΑΠΕ για ενεργειακές ανάγκες κτιρίων
Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει:Να είναι εργαζόμενοι επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Να διαθέτουν απολυτήριο Δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα (Ν. 309/1976, Π.Δ. 739/1980).

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές – ELSTAT (statistics.gr). https://www.statistics.gr/ 
Άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ
Αυτοαπασχολούμενοι οποιασδήποτε μορφής
Συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΟι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου στο πρόγραμμα λογίζεται η 1η συνεδρία συμβουλευτικής).

Συμβουλευτική, Πιστοποίηση
Διάρκεια Προγραμμάτων: Τα προγράμματα κατάρτισης έχουν διάρκεια 150 ώρες και θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας.

Τόπος Υλοποίησης: όλη η Ελλάδα

Υποβολή Αιτήσεων:Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων: 05/07/2022
Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων: 27/07/2022 και ώρα 23:59:59
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΟΗΕ . https://ohle.gr/
Προθεσμία Λήξης Παραλαβής των δικαιολογητικών που πιστοποιούν τα όσα δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική αίτηση, από την OΗE: 01/08/2022 και ώρα 23:59:59 (ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)

Για πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:στο e-mail:, ohleespa@gmail.com, και
στα τηλέφωνα 210 5234017 – 210 5245806 (ώρες επικοινωνίας 09:00-16:00).

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας πατήστε εδώ
Για την Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ
Για τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλετε πατήστε εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add