Κάντε την αίτηση για το επιδοτούμενο σεμινάριο για όλους τους εργαζομενους 425€, απο τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Πέμπτη, Ιουλίου 06, 2023

Κάντε την αίτηση για το επιδοτούμενο σεμινάριο για όλους τους εργαζομενους 425€, απο τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εκπαιδευτικό Επίδομα
Οι ωφελούμενοι μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και της συμμετοχής
στις εξετάσεις πιστοποίησης (ή επανεξετάσεις εφόσον απαιτηθεί) γνώσεων και δεξιοτήτων, θα
λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε 5,00 € μικτά ανά ώρα κατάρτισης.
Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα αντιστοιχεί σε 425€ (85 ώρες κατάρτισης Χ 5,00€).
Διευκρινίζεται ότι για κάθε απουσία έως το ανώτατο επιτρεπτό όριο, επιφέρει ανάλογη
μείωση στο εκπαιδευτικό επίδομα.

«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» - 5035160

Διαρκεια υποβολής αιτησεων απο 21/06/2023 00:00:01 εως 12/07/2023 23:59:59

 Δείτε την αναλυτική πρόσκληση.

* Προσοχή απαραίτητη η υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με την πρόσκληση

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΜΟΕ), δικαιούχος της Πράξης
«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα σε αλυσίδες αξίας
οινικών προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού» με κωδ. ΟΠΣ 5035160, πρόκειται να
υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης για εργαζόμενους και εποχικά
εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, από όλες
τις Περιφέρειες της Ελλάδας, ανεξάρτητα από τον κλάδο και την επιχείρηση στην οποία
απασχολούνται.
Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2014-2020», με την υπ’ αριθ. πρωτ. 4933/1070/Α3/15-09-2020 Απόφαση Ένταξης και την υπ’
αριθ. 4622/01-08-2022 1
η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, και συγχρηματοδοτείται από
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 1.212 εργαζομένων του
ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται), μέσω της
αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, καθώς και τον εφοδιασμό τους με πρόσθετες
γνώσεις, δεξιότητες & ικανότητες προσαρμοσμένες στις συνεχείς αλλαγές και τις νέες
αναπτυξιακές προκλήσεις που δημιουργούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την αγορά
εργασίας.
Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καλούνται οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του
ιδιωτικού τομέα, να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής στις δράσεις κατάρτισης και
πιστοποίησης της ανωτέρω Πράξης.
Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθεισών από τα
δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς
πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17204 ή ισοδύναμο ή τον
ΕΟΠΠΕΠ.

Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης περιλαμβάνει μόνο θεωρητική κατάρτιση και έχει διάρκεια 85
ώρες, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση
της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι συμμετέχουν υποχρεωτικά στις εξετάσεις πιστοποίησης
δεξιοτήτων.
Για τη συμμετοχή τους στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης, οι ωφελούμενοι θα λάβουν
εκπαιδευτικό επίδομα 5€ μικτά, ανά ώρα κατάρτισης.
Διευκρινίζεται ότι στην Πράξη δεν μπορούν να συμμετέχουν οι άνεργοι, οι
αυτοαπασχολούμενοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Δείτε επίσης:
Κάντε την αίτηση για το επιδοτούμενο σεμινάριο εργαζομένων 425 ευρώ, απο την Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών και Εξαγωγέων Βάμβακος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add