Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 5€/ωρα - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Πέμπτη, Απριλίου 06, 2023

Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 5€/ωρα

 Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο ΤΠΕ
Πράξη “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών”


Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως Δικαιούχος, έχει αναλάβει την υλοποίηση της Πράξης “Συμβουλευτική Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων Νέων 25-29 ετών στον κλάδο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών”, με κωδικό ΟΠΣ 5047234, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ” με Άξονα Προτεραιότητας 3 ”ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ”, με βάση την απόφαση ένταξης με το υπ’ αρ. πρωτ. 9.7303/8/12/2019/ΑΔΑ:ΩΟΦΣ46ΜΤΛΚ-2ΙΖ της ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Η Πράξη έχει προϋπολογισμό 8.982.000 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αντικείμενο της Πράξης, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης Συμβουλευτικής, Θεωρητικής Κατάρτισης, Πρακτικής Άσκησης και Πιστοποίησης 1.600 ανέργων, εγγεγραμμένων στον ΔΥΠΑ, ηλικίας 25-29 ετών, αποφοίτων ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και παρουσιάζουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης για την ελληνική Οικονομία στο σύνολο της, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων (σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από διεθνείς οίκους τεχνολογίας που παρέχουν αναγνωρισμένες προϊοντικές πιστοποιήσεις), που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους.

Οι ειδικότητες, στις οποίες θα καταρτιστούν και θα πιστοποιηθούν οι ωφελούμενοι, είναι:

Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων
Διαχειριστής Δικτύων
Διαχειριστής Βάσεων Δεδομένων
Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων και Εφαρμογών
Τεχνικός Ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής
Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου e-commerce
Αναλυτής Συστημάτων Πληροφορικής (ICT Analyst)
Διαχειριστής Συστημάτων Πληροφορικής
Προγραμματιστής Ανοιχτού Λογισμικού.
Για την Πράξη θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων, η οποία περιλαμβάνει:

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική Υποστήριξη (6 ατομικές συνεδρίες)
Φάση Α - Πριν την έναρξη της Θεωρητικής Κατάρτισης (2 Συνεδρίες)
Φάση Β - Κατά τη διάρκεια της Θεωρητικής Κατάρτισης/ Πρακτικής Άσκησης (4 Συνεδρίες)
Θεωρητική Κατάρτιση (200 ώρες) για τη συμπλήρωση και την ενίσχυση των γνώσεων, βασικών δεξιοτήτων και άλλων ειδικών δεξιοτήτων στον τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Πρακτική Άσκηση (400 ώρες) των ωφελούμενων - On the job training
Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ ή από διεθνείς οίκους τεχνολογίας που παρέχουν αναγνωρισμένες προϊοντικές πιστοποιήσεις.
Δικαίωμα συμμετοχής στις Δράσεις έχουν άνεργοι νέοι, οι οποίοι πληρούν τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:

Να έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 29ο έτος της ηλικίας του
Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΔΥΠΑ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ από τμήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή αποφοίτων ΙΕΚ/ ΕΠΑΣ/ ΕΠΑΛ σε ειδικότητες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
Εκπαιδευτικό Επίδομα

Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα Θεωρητικής Κατάρτισης και πέντε ευρώ (5,00 €) μικτά ανά ώρα Πρακτικής Άσκησης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις.

Προϋπόθεση για τη λήψη του εκπαιδευτικού επιδόματος από τους ωφελούμενους είναι, η επιτυχής συμμετοχή στις συνεδρίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης (τουλάχιστο μία συμμετοχή στη Α Φάση και 3 στη Β Φάση), η ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης με λιγότερες απουσίες από το οριζόμενο στην παρούσα όριο και να έχουν συμμετάσχει στην εξέταση. Σε περίπτωση πραγματοποίησης απουσιών και μέχρι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου, η αμοιβή των καταρτιζομένων μειώνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις μη πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης. Η πιστοποίηση πιθανών απουσιών πραγματοποιείται μέσω των ημερησίων δελτίων παρακολούθησης προγράμματος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει στην αναθέτουσα αρχή, με τη λήξη κάθε προγράμματος, κατάσταση με τις πραγματοποιηθείσες ώρες κατάρτισης για κάθε εκπαιδευόμενο.

Η Πράξη θα υλοποιηθεί και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Δείτε εδώ: http://www.sepe.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add