Επιδοτούμενο σεμινάριο για 600 ανέργους του Ιονίου - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Πέμπτη, Μαρτίου 23, 2023

Επιδοτούμενο σεμινάριο για 600 ανέργους του Ιονίου

«Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης - πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage Management» MIS 5067216

Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά» έχει οριστεί ως Φορέας Υλοποίησης/Δικαιούχος της Πράξης «Ενεργητικές πολιτικές και στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης - πιστοποίησης για την προώθηση των ανέργων στην απασχόληση στον τομέα του Food & Beverage Management» με κωδικό ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4149, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την απόφαση με αρ. πρωτ. 573/19-03-2020.

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Αντικείμενο της Πράξης

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής, Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 600 ωφελούμενους ανέργους στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών που θα οδηγήσει στην εξειδίκευση γνώσεων και απόκτηση οριζόντιων δεξιοτήτων για την βελτίωση της απασχολησιμότητας και την διευκόλυνση του εργασιακού περιβάλλοντος και των κανόνων λειτουργίας της εργασιακής ζωής.

 

Στόχος των προγραμμάτων κατάρτισης

Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης προτείνει ένα σύνολο ενεργειών, οι οποίες συνιστούν μια στοχευμένη και ολοκληρωμένη παρέμβαση, επιδιώκοντας την αύξηση των ευκαιριών πρόσβασης των ανέργων στην απασχόληση, περιλαμβανομένων των νέων πτυχιούχων και των μακροχρόνια ανέργων, με έμφαση σε εκείνους οι οποίοι είναι χαμηλής εξειδίκευσης, στους τομείς Περιφερειακής εξειδίκευσης της Π.Ι.Ν.

Ωφελούμενοι της Πράξης

Ωφελούμενοι είναι 600 άνεργοι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με έμφαση στους νέους πτυχιούχους, έως 30 ετών και στους μακροχρόνια ανέργους χαμηλής εξειδίκευσης.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου θα υλοποιηθεί το γνωστικό αντικείμενο του Food & Beverage Management, το οποίο είναι στο επίκεντρο του τομέα προτεραιότητας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με βάση την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, καθώς αφορά άμεσα την αγροδιατροφή και γαστρονομία, ενώ έχει ισχυρότατη σύνδεση με τον θεματικό τουρισμό και τη θαλάσσια οικονομία.

Το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. Το πρόγραμμα κατάρτισης «Food & Beverage Management» βασίζεται στην παρακολούθηση 10 θεματικών ενοτήτων με συνολική διάρκεια θεωρητικής παρακολούθησης 80 ωρών και 120 ωρών πρακτικής άσκησης και οδηγεί σε αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων.

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €) ανά ώρα, μικτά.

Συνολική αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος: 80 ώρες θεωρητικής κατάρτισης + 120 ώρες πρακτικής άσκησης x 5,00 € = 1.000 €

Σημείωση: Οι απουσίες για τα υλοποιούμενα προγράμματα έως του ποσοστού 10% (ή 20%) των ωρών κατάρτισης θα επιφέρουν ανάλογη μείωση του εκπαιδευτικού επιδόματος.

Καταρτιζόμενοι που έχουν υπερβεί το όριο απουσιών δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση και να αναρτήσει τα δικαιολογητικά του από 22/3/2023 έως και 6/4/2023 και ώρα 23:59:59

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, πατήστε εδώ

Για να συμπληρώσετε την αίτηση, πατήστε εδώ

Για να δείτε τα δικαιολογητικά, πατήστε εδώ

Το διαβάσαμε εδώ: https://katartisi.eoaen.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

add