Το ΤΑΠΑ (Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων) μετονομάστηκε και αναδιοργανώθηκε σε ΟΔΑΠ - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Δευτέρα, Δεκεμβρίου 21, 2020

Το ΤΑΠΑ (Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων) μετονομάστηκε και αναδιοργανώθηκε σε ΟΔΑΠΤο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠ) που αποτελεί Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εποπτευόμενο από το Υπουργείο
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟΑ.), με το Ν. 4761/ 2020 μετονομάζεται σε
Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ),
αναδιοργανώνεται η δομή του και εκσυγχρονίζεται η λειτουργία του, στο πλαίσιο της
γενικότερης προσπάθειας συμβολής του τομέα Πολιτισμού στην οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Βασικοί αναπτυξιακοί σκοποί του ΟΔΑΠ είναι:
α) η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους επισκέπτες των
αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων,
β) η αύξηση των πόρων που προέρχονται από τις επισκέψεις, την παροχή
υπηρεσιών προς τους επισκέπτες, αλλά και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας,
γ) η διάθεση των πόρων αυτών για την υποστήριξη της πολιτικής για την ανάδειξη,
προβολή και αξιοποίηση του δημόσιου αγαθού της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς
και για την εφαρμογή κοινών πολιτικών και δράσεων με το σύγχρονο πολιτισμό.

Οι πόροι του ΟΔΑΠ προέρχονται από:
1) Τα εισιτήρια εισόδου σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, μουσεία και συλλογές.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας αύξησης των εσόδων από αυτή την πηγή, ο νέος
Οργανισμός προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή ολοκληρωμένων ψηφιακών
μεθόδων έκδοσης εισιτηρίων.
2) Την εκμετάλλευση εκδόσεων (εντύπων και ψηφιακών στις οποίες πλέον δίδεται
ειδική έμφαση).
3) Την πώληση ειδών και αντικειμένων πολιτιστικού περιεχομένου, μέσω της
πλήρους αναδιοργάνωσης και του ριζικού εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των
πωλητηρίων, στο πλαίσιο της οποίας καθιερώνεται και ηλεκτρονικό πωλητήριο.
4) Την αξιοποίηση διμερών ή πολυμερών συμφωνιών, τις επιχορηγήσεις από
ενωσιακά προγράμματα ή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από δωρεές,
χορηγίες, κληρονομιές ή κληροδοτήματα.
5) Την αξιοποίηση, με τη χρήση όλων των διαθέσιμων δυνατοτήτων που παρέχει η
ισχύουσα νομοθεσία, της ακίνητης περιουσίας (αναψυκτήρια και άλλα ακίνητα).
6) Την είσπραξη τελών π.χ. για κινηματογραφήσεις, φωτογραφήσεις κ.τ.λ. σε
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, για παραγωγή – χρήση αντιγράφων
πολιτιστικών παραγωγών και εκδόσεων, για δημοσίευση φωτογραφιών, για
πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
7) Εκθέσεις και άλλες συναφείς εκδηλώσεις.
Όλα τα έσοδα που προέρχονται από τις προαναφερόμενες πηγές, διατίθενται κυρίως
για την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων, με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση
της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και για την ανάπτυξη συνεργιών με τη
σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.

Ο ΟΔΑΠ διοικείται από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), με 3ετη θητεία και
με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη φορά. Το ΔΣ έχει την επιτελική αρμοδιότητα
για τον στρατηγικό σχεδιασμό, χαράσσει την γενική πολιτική του ΟΔΑΠ σε όλες τις
αρμοδιότητες του και προσδιορίζει το πλαίσιο των συνεργιών του ΟΔΑΠ με το
εποπτεύον Υπουργείο, αλλά και άλλους κρατικούς, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς. Ο Πρόεδρος του ΔΣ έχει την ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του,
εποπτεύει τη διαδικασία εκτέλεσης των αποφάσεων του συλλογικού οργάνου και
ειδικότερα αυτών που αφορούν στον στρατηγικό σχεδιασμό, την αναπτυξιακή
πολιτική του ΟΔΑΠ και το πλαίσιο των συνεργιών του.

Η Γενική Διεύθυνση (ΓΔ) του ΟΔΑΠ, αποτελεί την ανώτατη εκτελεστική και ιεραρχική
βαθμίδα διοίκησης, στρατηγικοί σκοποί της οποίας είναι ο αποτελεσματικός
συντονισμός της λειτουργίας των επιμέρους οργανικών μονάδων, η ορθολογική
διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του ΟΔΑΠ, η διασφάλιση της υλοποίησης των
αποφάσεων του ΔΣ και η αποδοτική λειτουργία του Οργανισμού. Η διάρθρωση των
υπηρεσιών του ΟΔΑΠ είναι η ακόλουθη:

Α) Διεύθυνση Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής.
Β) Διεύθυνση Εκδόσεων και Ψηφιακών Εφαρμογών.
Γ) Διεύθυνση Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων.
Δ) Διεύθυνση Μελετών, Έργων, Αποτυπώσεων και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας.
Ε) Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας.
ΣΤ) Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
Ζ) Αυτοτελές Τμήμα Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.
Η) Αυτοτελές Τμήμα Παρακολούθησης και Ανάπτυξης Οικονομικών Πόρων.
Θ) Αυτοτελές Τμήμα Γραμματείας ΟΔΑΠ

Στον Ο.Δ.Α.Π. προβλέπεται να λειτουργήσει Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).


Δεν υπάρχουν σχόλια:

add