Το πολυθρύλητο Μελένικο - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Παρασκευή, Απριλίου 01, 2016

Το πολυθρύλητο Μελένικο


Μακεδονική Γη: Το πολυθρύλητο Μελένικο
του Κωνσταντίνου Β. Χιώλου

Το Μελένικο άναφέρεται στην ιστορία από του 12ου αίώνος καί εντεύθεν. Ή ϊδρυσή του άνάγεται στους χρόνους του Ίουστινιανού. Διετέλεσε άλληλοδιαδόχως υπό την κυριαρχία του Δεσποτάτου τής Ηπείρου, των Βουλγάρων (1246), των Βυζαντινών (1256) καί των Σέρβων (1342). Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς κατελήφθη άπό τούς Τούρκους. Τό 1912 κατελήφθη υπό των Βουλγάρων καί τό 1913 κατελήφθη αμαχητί υπό του Ελληνικού Στρατού. Τήν 28η Ιουλίου του ίδίου έτους παρεχωρήθη στους Βουλγάρους μέ τη Συνθήκη τού Βουκουρεστίου.

Όπως γράφει ό Κ. Ί. Άμαντος στό βιβλίο του Άρθρα καί Λόγοι, Άθήναι 1953, σσ. 154- 155:
Τό Μελένικον υπήρξε παλαιά πόλις, τού οποίου οι κάτοικοι έκαυχώντο κατά τους βυζαντινούς χρόνους, ότι ησαν «καθαροί τό γένος Ρωμαίοι». 

Σώζονται έπιγραφαί που μνημονεύουν Αύτοκράτορες τού Βυζαντίου....

Δεν υπάρχουν σχόλια: