Γιατί οι Άραβες δεν χτύπησαν ποτέ την Ελλάδα; - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Σάββατο, Μαρτίου 25, 2017

Γιατί οι Άραβες δεν χτύπησαν ποτέ την Ελλάδα;

Οποιος πιστεύει ότι οι Αραβες δεν έχουν χτυπήσει ποτέ την Ελλάδα, γιατί τα μέτρα ασφαλείας μας είναι ανώτερα από εκείνα που έχουν η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία μαζί, να σηκώσει το χέρι του...

Η Ελλάδα είναι ξέφραγο αμπέλι, όπως ξέρουν και οι κότες ακόμη.
___________________________

3 ΣΟΒΑΡΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΠΟΤΕ

1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ
Οι Αραβες θεωρούν τους αρχαίους Ελληνες σαν δασκάλους τους
σε όλους τους τομείς των Επιστημών και της Φιλοσοφίας.
Μεγαλύτερο δάσκαλό τους μάλιστα θεωρούν τον Αριστοτέλη!

Κάτι που φυσικά δεν νιώθουν για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
.....................................................

2. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ
Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι ο Μωάμεθ άφησε γραπτή Διαθήκη
υπέρ των Ελλήνων, όπου με ποινή αφορισμού και αιώνιας τιμωρίας
προστάζει τον σεβασμό του "γένους των Γιουνάν" (Ελλήνων) 
και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τον προσηλυτισμό τους.

Επί πλέον προστάζει τους πιστούς του, αν χρειαστεί κιόλας
να πολεμήσουν για χάρη των Ελλήνων (παράγραφος ΙΖ).
........................................................

3. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
Η Ελλάδα παραδοσιακά, με οποιαδήποτε κυβέρνηση και αν είχε
ποτέ δεν στράφηκε εναντίον των Αράβων, ούτε καν φραστικά.

Είναι η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης αλλά και του ΝΑΤΟ
που ουδέποτε συμμετείχε σε αντιαραβικές εκδηλώσεις ή ενέργειες.

Προς τιμήν όλων των Ελληνικών κυβερνήσεων εδώ και 50 χρόνια,
ακόμη και των πιο Αμερικανόδουλων, που ουδέποτε ενέδωσαν
παρά τις όποιες πιέσεις και να πάρουν φιλοϊσραηληνές θέσεις.

___________________________________________________

Η ΥΠΕΡ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΜΩΑΜΕΘ

(Μετάφραση: Πατριάρχης Ιεροσολύμων Νεκτάριος)

Πρέπει να διευκρινίσω ότι ό πατριάρχης, από υπερβολική θρησκοληψία αρνείται να αποδώσει σωστά την έννοια της Αραβικής λέξης Γιουνάν (=Ελλην) και την μεταφράζει "χριστιανός"...

Ό Μωάμεθ όμως ξεχωρίζει με σαφήνεια τις δυο έννοιες:
Τούς Έλληνες τους ονομάζει "φυλή των Γιουνάν" 
και τους χριστιανούς "γενεά των Ναζωραίων".

«Το παρόν γράμμα, επειδή ο θεός εστί μέγας και κυβερνήτης, ύστερον αφού ήλθον πάντες οι προφήται, δια να μη μείνη μαρτυρία αδικίας προς τον θεόν, δια τα προς ανθρώπους διδόμενα χαρίσματα έγραψεν ό Μωάμεθ, ό υιός τού Άμπτουλάχ και απόστολος του θεού, ο θεωρός και επιμελητής του παντός κόσμου προς όλους του έθνους του και της θρησκείας του, ως στερεόν και βέβαιον τάξιμον και υπόσχεσιν, διά την φυλήν των Γιουνάν (σσ. Ελλήνων) και διά την γενεάν των Ναζωραίων (σσ. χριστιανών) όπου και αν ευρίσκωνται, σιμά ή μακράν, ευγενείς νά είναι ή δυσγενείς, ένδοξοι ή και άδοξοι λέγον ούτω.

Α) Όποιος από τό έθνος μου θέλει χαλάσει την υπόσχεσιν και τον όρκον όπου είναι εις την παρούσαν συμφωνίαν, φθείρει την υπόσχεσιν του θεου, και αρνείται τον όρκο του, και έναντι είτα εις το πρόσταγμα του, αντιστέκεται της πίστεως του (μη γένοιτο θεέ) γίνεται άξιος του αναθέματος, ή Βασιλεύς να είναι ό τοιούτος ή και πτωχός, και απλώς ειπείν όστις και αν είναι.

Β) Λοιπόν οπόταν τινάς από τους μοναχούς περιηγητάς θέλει κατοίκηση εις κανένα όρος, ή κορυφήν, ή σπήλαιον, ή χωρίον και τόπον οικούμενον, ή περιγιάλι ή αμμουδιά ή εις μονοστήριον, ή εκκλησίαν και οίκον ευκτήριον, εγώ είμαι εν μέσω αυτών προστάτης και φύλαξ αυτονών και όλων των πραγμάτων τους με την ιδίαν μου ψυχήν και με την βοήθειαν και προστασίαν μου, και με όλον μου το έθνος- διατί αύτοι είναι μέρος μου και τιμή μου.

Γ) Ετι προστάζω και εμποδίζω τους εμίνηδες να μη γυρεύουσιν απ’ αυτούς χαράτσι, ή άλλα νέα δοσίματα ότι εις αυτούς βία και δυναστεία δεν γίνεται.

Δ) Τους κριτάς τους, και ηγουμένους τους να μην τούς αλλάσση τινάς, αλλά νά μένουσι αμετάτρεπτοι. (Απαγορεύει ρητά τον προσυλητισμό)

Ε) Τούς περιηγητάς τους να μην τούς εμποδίζη τινάς από την περιήγησίν τους.

ΣΤ) Άπό τα υπάρχοντα τών εκκλησιών τους κανένα να μην ημπορή να εξοδιασθή εις κτίσιμον Μετζιτίου, ή άλλου τινός τόπου Μουσουλμανικού.

Ζ) Όποιος θέλει κάμη κανένα από ταύτα, όπου ηπηγόρευσα, ας ηξεύρη βέβαια πώς έλυσε τον ορισμόν του θεοϋ και εναντιώθη τοϋ Αποστόλου του.

Η) Ετι να μη πληρώνουσι χαράτσι οι Κριταί τους, και ηγούμενοι τους, και δούλοι τους, και μαθηταί τους, και άλλοι πώς υποτακτικοί ούτε να πειράζωνται, ότι εγώ είμαι προστάτης αυτών όπου και αν ευρίσκωνται εις την γην ή εις την θάλασσαν, εις Άνατολήν και Δύσιν, εις Αρκτον και Μεσημβρίαν, επειδή αυτοί και πάντα τα περί αυτούς είναι χρέος μου, και όρκος και παρακαταθήκη μου.

Θ) Και από εκείνους οπού εν ησυχία ασκητεύουσιν εις τα όρη, να μη πέρνουσι χαράτσι, ούτε δέκατον διά τα εισοδήματα τους- ούτε τινάς μουσουλμάνος νά γίνεται σύντροφος μετ’ αύτούς, επειδή και αυτοί άλλο δεν εργάζονται μόνον τα προς τροφήν.

Ι) Οταν φθάση εν ευθηνία ο καιρός του καρπού, να τους δίδουσιν εις κάθε ερπέτι ένα καυχί.

ΙΑ) Ούτε εις τον καιρόν του πολέμου να τους ευγάζουσι διά να εύγουν ες τον πόλεμον, ουτε να τους ζητουσι χαράτσι.

ΙΒ) Ετι από τους χριστιανούς οι εντόπιοι και πλούσιοι όπου με πλούτο πραγματεύονται και είναι άξιοι διά χαράτσι να μην πληρώνουσι άλλο παρά δώδεκα δραχμάς.

ΙΓ) Εξω από το κεφαλοχάρατζον, άλλο να μη τούς ζητούσι, κατά το πρόσταγμα του Θεού οπού λέγει. Μη ενοχλήται τους σεβόμενους τα εκ του Θεού πεμφθέντα βιβλία, αλλά κατά τον αγαθώτερον του αγαθωτέρου τρόπον να τους αγαθοποιήσετε και μάλιστα με τούτους συναναστράφητε και εκείνους οπού τους πειράζουσι (όποιοι και άν ήναι) να τους εμποδίζητε.

ΙΔ) Μία γυναίκα χριστιανή εάν υπανδρευθή με έναν μουσουλμάνο να κάνη το θέλημα της γυναικός εκείνης και να μη την εμποδίζη από την εκκλησίαν, και προσευχή της και ταίς συνήθειες της πίστεως της.

ΙΕ) Τινάς να μη τους εμποδίζη εις το να ανακαινίζουσι τας εκκλησίας τους.

ΙΣΤ) Όστις θέλει κάμη τι παρά ταύτην την υπόσχεσιν, ή να πιστεύση το εναντίον γίνεται βέβαια αποστάτης του Θεού, και του Θεϊκοϋ Αποστόλου: Ότι τούτο είναι μία βοήθεια εις αυτούς κατά τας υποσχέσεις τους.

ΙΖ) Και εις αυτούς απάνω να μην σηκώνη τινάς άρματα, μάλιστα οι μουσουλμάνοι δι’ αυτούς να πολεμούσι.

ΙΗ) Και διά τούτο προστάζω ουδείς από το έθνος μου να αποκοτήση να κάμη το εναντίον ταύτης της υποσχέσεως έως να αφανισθή ο Κόσμος.

Μάρτυρες:
Άλής, υιός του Άμπιταλίπ- Ομάρ, υιός του Χατάβ’ Άμπουντελντάρ, υιός του Αμπομπέρ’ Άββάς, υιός του Άμτελμουταλίβ- Ζιβήρ, υιός τοϋ Άββάμ- Σαάτ, υιός του Μαάτ Θηβήτ, υιός του Νεφίς’ Μπουχανιβέ, υιός του Αβίδ’ Μοκαδέμ, υιός του Καρσή Άμπτιλαζίμ, υιός του Χα-σάν Άζίβ, υιός του Γιασίν Άμπομπέκερ, υιός του ‘Αμπι κααφί’ ‘Οτμάν, υιός του Γαφάς’ Αμπουλάχ, υιός του Μεσούτ Φαζέρ, υιός του ‘Αββάς• Ταλάτ, υιός του ‘ΑμπτουλάχΣαάτ, υιός τοϋ ΑββάτΖεήτ, υιός του ΘαβίτΧασμέρ, υιός του Αβίδ’ Χάτιθ, υιός του Θαβίτ- Άμπτουλάχ, υιός του Όμέρ.

Το παρόν έγραψε ο οδηγός και διάδοχος Αλής του Άμπιταλίπ, βάλλοντας τό χέρι του ο προφήτης εις το Μεντζήτι του προφήτου (εν ω είη ειρήνη) τω δευτέρω χρόνω της φυγής (Έγίρας 624 μ.Χ.) την τρίτη ήμερα του Μαχαρέμ μηνός».

_____________________

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Επικυρωμένο αντίγραφο της Διαθήκης του Μωάμεθ, 
σκαναρισμένο από Τουρκικό έγγραφο του 1858.

Η πρωτότυπη Διαθήκη φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κωνσταντινούπολης.


Δεν υπάρχουν σχόλια: