Οι 7 τελευταίοι λόγοι του Ιησού - OneMagazino

Breaking

OneMagazino

www.magazino1.blogspot.gr

Σάββατο, Απριλίου 30, 2016

Οι 7 τελευταίοι λόγοι του Ιησού

Είναι χαρακτηριστικοί οι επτά τελευταίοι λόγοι του Ιησού πάνω στον σταυρό στην γλώσσα που μιλούσε
Ο δε Ιησούς έλεγε• «Πατερ, συγχώρησέ τους• διότι τυφλωμένοι από την εμπάθειάν των, δεν γνωρίζουν τι κάνουν». Και οι στρατιώται εμοιράζοντο μεταξύ τους τα ιμάτια του και έβαλλαν κλήρον, τι θα πάρη ο καθένας. Λουκ. 23,34

Και είπεν εις αυτόν ο Ιησούς•
«σε διαβεβαιώνω, ότι σήμερον θα είσαι μαζή μου στον παράδεισον». Λουκ. 23,43

Επειτα λέγει στον μαθητήν• 
«ιδού η μητέρα σου». Και από εκείνην την ώρα επήρεν αυτήν ο μαθητής στο σπίτι του. Ιω. 19,27

Περί την τρίτην απογευματινήν ώραν εβόησε με φωνήν μεγάλην ο Ιησούς, λέγων• 
«Ηλί, Ηλί, λιμά σαβαχθανί;» Δηλαδή, Θεε μου, Θεε μου, διατί με εγκατέλιπες;» Ματθ. 27,46

Επειτα από το συμβάν αυτό ο Ιησούς, αφού εγνώρισε καθαρώτατα ότι όλα όσα είχαν προείπει οι προφήται και όσα άλλα είχε προαποφασίσει η αγαθότης και η δικαιοσύνη του Θεού εξεπληρώθησαν τελείως, δια να επαληθεύση η Γραφή εξ ολοκλήρου, μέχρι και της τελευταίας λεπτομερείας είπε• «διψώ». Ιω. 19,28

Οταν, λοιπόν, ο Ιησούς επήρε το ξύδι, είπε• 
«όλα έχουν πλέον τελειώσει• το άγιον σχέδιον του Θεού και όλαι αι προφητείαι έχουν εκπληρωθή. Η σωτηρία των ανθρώπων είναι πλέον γεγονός βεβαιότατον». Και αφού έκλινεν την κεφαλήν, παρέδωσε μόνος του, με την εξουσίαν που είχε, το πνεύμα στον Πατέρα. Ιω. 19,30

Και εφώναξε με φωνήν μεγάλην ο Ιησούς και είπε• 
«πάτερ, εις τας χείρας σου παραίδω το πνεύμα μου». Και αφού είπε τους λόγους αυτούς, εξέπνευσε. Λουκ. 23,46

nikosxeiladakis.gr, allothema.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: